ประวัติ ( Company History )

    บริษัท  โกลบอล ทรีท  จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทบริการให้คำปรึกษา และจัดหาผลิตภัณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย และมีความเชี่ยวชาญในการกำจัดไขมันและกลิ่นเหม็นจากกองขยะ น้ำชะขยะ น้ำเสีย กลิ่นเหม็นย้อนจากแก๊สพิษ เช่น แก๊สแอมโมเนีย (NH3) จากห้องน้ำ ท่อระบายน้ำ, แก๊สไขเน่า (H2S) จากการย่อยสะลายของอินทรีย์สาร การบำบัดคู คลอง ตลอดจนการบำบัดน้ำเสียจากสถานประกอบการต่างๆ

    Global Treat is an environmental business expertise situate in Chiang Mai operating environmental business. Our team comprise of environmental engineers, environmental scientists and environmental business counselors that enable us to provide an effective solution to the need of customer. Our major customers are factories, hotels, department stores, service apartments, restaurants, hospitals, local administrative organizations and house. Our services and products are mainly environmental sanitary comprising as follows;

  • Provide counseling, procuring environmental sanitary products.
  • Environmental sanitary system.
  • Outsourcing maintenance services.
  • Special projects

วิสัยทัศน์ ( Vision )

ผู้เชียวชาญธุรกิจบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ
To Be Prefered an Eco-Friendly Professional Business Counselor

คำขวัญ ( Motto )

ยึดมั่นธรรมาภิบาลต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อส่งต่อบริการที่ดีให้กับลูกค้า
Adhering good governance to associates in order to deliver good service to customer

ค่านิยม (Value)

  ต่อบริษัท (To Company) : ดำเนินธุรกิจบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เจริญเติบโตและมีกำไรอย่างยั่งยืน (Sustainable growth and profitable in eco-friendly service business)

  ต่อลูกค้า (To Customers) : เสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยมแก่ลูกค้า ด้วยราคายุติธรรม (Provide superior products and services with a reasonable price to customers)

  ต่อพนักงาน (To Associates) : สนับสนุนการพัฒนาความสามารถพนักงานในการทำงานระดับมืออาชีพอย่างเต็มศักยภาพ (Continuous developing associate’s competency to work as professional team)

  ต่อชุมชน (To Comunity) : ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่สังคมและชุมชน (Protect our good environment with community)

  ต่อคู่ค้า (To Partnership) : ดำเนินธุรกิจแบบสมประโยชน์ (Win-Win) กับคู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ

บริษัท โกลบอลทรีท จำกัดได้รับ รางวัลบริษัท ธรรมาภิบาลดีเด่น สองปีซ้อน (ประจำปี 2558-2559)

58
59-1400x966
เอกสาร_0152