เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง ประปา น้ำใช้ น้ำดื่ม เป็นต้น